Защита на лични данни

Общи условия свързани с ползването на уеб страницата и дейностите
1. С настоящите Общи условия се урежда провеждането на Игра, организирана от Осем Зони ЕООД, наричан накратко ОРГАНИЗАТОР.
Основни понятия:
 „Лични данни” – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
„Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.
„Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 „Администратор” – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.
„Съгласие на субекта на данните” – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
„Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.
„Профилиране” – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;
„Нарушение на сигурността на лични данни” – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;
„Основно място на установяване “ – седалището на администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център.
 „Получател” – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели”; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
 „Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни; 

1. Лични данни 
1.1 В процеса на създаване на резервация Вие доброволно предоставяте на Осем Зони ЕООД  Ваши лични данни (адрес на електронна поща, телефон и имена) с цел да Ви информираме при събития, свързани с Вашата резервация.
1.2 Осем Зони ЕООД може да използва личните Ви данни с цел да Ви информира за оферти или промоции отнасящи се до предлаганите продукти и услуги, само ако сте ги предоставили в писмен вид, в декларация за участие или след проведена кореспонденция, която сте инициирали Вие с официалната фейсбук страница на  Осем Зони ЕООД 
1.3 Осем Зони ЕООД ще изтрие всички лични данни събрани при резервиране на игра при писмено изразено желание от страна на притежателя, когато тези данни вече не са нужни за комуникация, свързана с резервацията. 
1.4 В съответствие с въведения от Европейската комисия ‘’Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейски парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)’’, Осем Зони ЕООД Ви информира, че личните данни предоставени от Вас в резервационната ни форма и декларациите, биват унищожени в края на всеки работен ден, след извършването на услугата. Тъй като личните Ви данни НЕ представляват интерес за нас, те НЕ биват съхранявани в нашата система. Сигурността на личните данни, които ни предоставяте е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за имиджа ни в обществото. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено използване, загуба или преждевременно заличаване на информация. Събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение. С настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо са ни нужни личните Ви данни.
С цел по-добра комуникация и идентификация Личните ви данни, се използват САМО и ЕДИНСТВЕНО при направата на резервация през резервационната форма за Стаите на загадките и в САЙТА и при подписването на декларация преди началото на услугата(играта). 
1.5 Какви лични данни трябва да предоставя, за да си направя резервация?
Име, Фамилия и телефонен номер (екипът на Осем Зони ЕООД препоръчва използването на  псевдоними за име на отбора).  Имаме и поле за телефон или електронна поща, което не е задължително да посочвате. Посочвайки телефон или електронна поща заявявате желание да получавате иформация за бъдещи проекти и промоции на Осем Зони ЕООД 
1.6  Декларациите, на които изискваме Вашите имена и подпис, са необходими с цел идентифициране на участниците и на тяхното съгласие с общите правила и условия за извършването на дадената услуга (игра). Телефонът за контакт се използва в случай, че има забравена лична вещ след участието в дадената услуга (игра). Декларациите се унищожават  в края на работния ден. 
1.7 Видеозаписи не се съхраняват. Видео наблюдение се извършва единствено по време на извършване на услугата(играта), с цел безопасност на участниците и опазване на материалната база на обекта.
1.8 Могат ли Личните ми данни да попаднат в трето лице?
Не! Осем Зони ЕООД не предоставя лични данни на трети лица под никаква форма. Вие сте ни гласували доверие и наша мисия е да го оправдаем на 100%. 
1.9 Данни, които идентифицират администратора и координати за връзка с него: Администратор на предоставяните от клиента лични данни е Осем Зони ЕООД, ЕИК:204144039, седалище и адрес на управление град Пловдив, бул. „Македония“ 63 , тел: 0988 88 07 08

Гарантираме на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Осем Зони ЕООД  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Осем Зони ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
Категориите лични данни, които се обработват са „обикновени” лични данни – имена, електронна поща, IP адрес,  телефонен номер и др.
Целите за които се събират, съхраняват и обработват личните данни: регистрация и участие в организирани логически игри, както и получаване на информация относно предстоящи оферти свързани с предлаганите услуги и продукти, с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и с цел контакт с клиентите по въпроси, свързани с клиентска програма и ползването на „бисквитка”.
Обработването на личните данни се основава на съгласие на субекта на лични данни, съобразно разпоредбата на чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно – субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели. Обработването е необходимо и за изпълнение на предлаганата услуга.
Предоставените лични данни не се предоставят или разкриват извън организацията, както и не се предават (трансферират) в други държави.
Срок, за който ще се съхраняват личните данни: пет години от датата на даденото съгласие от субекта на данни.
Мерките за сигурност които се прилагат за защита на личните данни са: въвеждане както към момента на определянето на средствата за обработване, така и към момента на самото обработване, на подходящи технически и организационни мерки, които са разработени с оглед на ефективното прилагане на принципите за защита на данните, като свеждане на данните до минимум, и интегриране на необходимите гаранции в процеса на обработване, както и въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването.Във връзка със събирането и обработването на личните данни, всеки субект на лични данни има следните права:
– имате право да поискате копие от Вашите лични данни от администратора на данни и право на достъп по всяко време до личните си данни;
– имате право да прехвърлите личните си данни на друг администратор на лични данни, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
– имате право да поискате от администратора на данни да коригира без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или допълване на личните Ви данни трябва да подадете отделна декларация, в която да посочите актуални лични данни;
– имате право да поискате от администратора личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. Администраторът може да откаже да заличи личните данни по следните причини: А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
– имате право да поискате администратора на личните Ви данни, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Ако администраторът откаже да ограничи личните Ви данни, той следва да направи това само изрично и в писмен вид, като се мотивира за законосъобразната причина за този отказ.
– имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време с отделна молба, депозирана пред администратора
– имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2
– при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото известие за защита на данните, ще Ви предоставим ново известие за защита на данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новото обработване.
При оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни, всеки субект на лични данни може да го направи по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието може да стане, чрез електронна пощата, на следния email: osemzoni@gmail.com
– Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целите, посочени по-горе ще има за резултат това, че Осем Зони ЕООД няма да може да изпраща на клиента си съобщения и свои издания с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактува с него по въпроси, свързани с клиентската програма по електронен път, на посочената от клиента електронна поща.
– Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целта, посочени по-горе ще има за резултат това, че Осем Зони ЕООД няма да може да контактува с клиента си по въпроси, свързани с клиентската програма, на посочения от него мобилен телефон, както и да му изпраща sms съобщения и съобщения чрез приложението Viber с рекламна, търговска и маркетингова цел. Всеки субект на лични данни, който счита, че е налице нарушаване на правилата за защита на личните данни, може да подаде жалба до Комисията за защитата на личните данни. Когато Осем Зони ЕООД обработва лични данни на деца, трябва да бъде получено разрешение от упражняващите родителските права (родители, настойници и т. н.).
В настоящите „Общи условия“, в частта „Лични данни“ са качени документи, които ще ви дадат допълнителна информация за Вашите права и начинът да бъдат упражнени.
Данни за Администратора:
Кои сме ние?
Осем Зони ЕООД, e дружество със следната дейност: организиране и провеждане на логически игри, психологически семинари и тренинги в сферата на развитието на личностния потенциал, организиране и провеждане на обучения, тимбилдинги и лекции, консултантска, рекламна и издателска дейност.

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните / Отговорник по защита на данните:
С нашето Длъжностно лице по защита на данните / Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: osemzoni@gmail.com
Тел: 0988 88 07 08
Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:
Категория лични данни: „обикновени” лични данни: имена, адрес, електронна поща, IP адрес, телефонен номер и други.

Специални категории данни, които обработваме: няма
Източник: данните се получават от субекта на лични данни.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели: регистрация и участие в организирани логически игри, както и получаване на информация относно предстоящи оферти свързани с предлаганите услуги и продукти, с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и с цел контакт с клиентите по въпроси, свързани с клиентска програма и ползването на „бисквитка”.
Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:
Обработването се основава на съгласие на субекта на лични данни

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните: законосъобразно и целесъобразно обработване на личните данни при дадено съгласие на субекта на лични данни, което съгласие е свободно изразено, конкретно, информирано, недвусмислено дадено, както и в случай на изрично изявление или ясно потвърждаващо действие. При събиране, обработка и съхраняване на лични данни се спазват принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, изпълнявайки задълженията си съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и съобразно изискванията на българското законодателство.
Следните организации/лица ще получат личните ви данни:
Съгласие:
Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели. Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично. В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с описаната и качена на сайта на администратора Процедура по оттегляне на съгласието от субекта на данни.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация
Осем Зони ЕООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица  без предварително да получи от Вас съгласие.

Период на съхраняване на данните
Осем Зони ЕООД ще съхранява Вашите лични данни пет години след предоставянето им, като данните ще бъдат съхранявани по следния начин, посочен в Процедура за съхранение и унищожение на данните, публикувана на уебсайта на администратора на данни.

Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

Имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Осем Зони ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни
Имате право да поискате от Осем Зони ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна
Имате право да поискате от Осем Зони ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални
Имате право да поискате от Осем Зони ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания
Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани
Когато сте оттеглил своето съгласие
Когато сте възразил срещу обработването
Когато обработването е незаконосъобразно
Когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни
Когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
При упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация
За спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес, При упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт)
По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве

За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
Имате право да поискате от Осем Зони ЕООД  да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина
Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора
Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения)
Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране
Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране
При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.
Имате право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез Осем Зони ЕООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на Осем Зони ЕООД или директно на Длъжностно лице по защита на данните/ Отговорник по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)
Какво са лични данни?
Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

“Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;”.
Защо Осем Зони ЕООД  събира и съхранява лични данни?
За да ви предоставим съответната услуга, а именно: организиране и провеждане на логически игри, семинари и тренинги в сферата на развитието на личностния потенциал, организира и провежда обучения, тимбилдинг и лекции, развива консултантска, рекламна и издателска дейност е необходимо да съберем лични данни за следните цели: регистрация и участие в организирани логически игри, както и получаване на информация относно предстоящи оферти свързани с предлаганите услуги и продукти, с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и с цел контакт с клиентите по въпроси, свързани с клиентска програма и ползването на „бисквитка”. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, Осем Зони ЕООД  ще поиска от вас допълнително съгласие.
Как използвате моите лични данни?
В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?
Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел дапридобием някаква облага. Осем Зони ЕООД  може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас. Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от Осем Зони ЕООД

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго). Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.
Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?
Името на организацията ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална. Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук. Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове. Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп като: въвеждане както към момента на определянето на средствата за обработване, така и към момента на самото обработване, на подходящи технически и организационни мерки, които са разработени с оглед на ефективното прилагане на принципите за защита на данните, като свеждане на данните до минимум, и интегриране на необходимите гаранции в процеса на обработване, както и въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?
Осем Зони ЕООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни
Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните/отговорното лице по защита на данните
Целите на обработването
Правното основание за обработката
Съответните категории лични данни, които се обработват
Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити
Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС
Ако обработката се основава на законните интереси на Осем Зони ЕООД или на трета страна, информация за тези интереси
Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни
Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване
Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време
Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган
Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни
Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас
Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.
Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?
Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да отправите искане на посочените контактни данни на Осем Зони ЕООД , или директно на посочените контакти данни на Длъжностно лице по защита на данните/ Отговорник по защита на данните

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо: субектът на данни да се легитимира с имена и електронна поща.
1.10 Тази политика се отнася до бисквитки и уебсайтове, поддържани от Осем Зони ЕООД, ЕИК: 204144039, администриращо сайта www.osemzoni.com

Осем Зони ЕООД, ако събира и автоматично използва данни, съдържащи се в ползваните от администратора бисквитки. Бисквитките са файлове с информация, включващи неограничено текстово съдържание, които се съхраняват в компютрите на потребителя с цел подобряване работата със съответния уебсайт. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уебсайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникален номер. Някои от нашите рекламодатели могат да изберат свои собствени рекламни мрежи и биха могли да използват бисквитка за проследяване на целите. Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уебсайтa към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уебсайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят работи с уебсайтовете, което помага за подобряването на тяхната структура и съдържание, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.
Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен. С настоящата, Осем Зони ЕООД, декларира, че личните данни, които се събират, ще бъдат използвани единствено за целите, посочени в Общите условия, публикувани на сайта на администратора, както информацията подробно описана в секцията защита на личните данни. По правило приложенията, използвани за сърфиране в уебсайтове, позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена така, че автоматичното запаметяване на бисквитки да бъде блокирано в уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, преди бисквитките да бъдат запаметени на компютъра. Детайлна информация за различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на приложението (уеб браузъра). Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на твоя браузър.
1.11 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА
Версия
Дата
Описание
Автор
Одобрил
01
01.05.2018
 
Елена Илиева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аз, долуподписаният/та ……………………….…………………………………………………………………………..…………………
                                                       (име на субекта на данните, друга информация за идентификация),
с настоящото декларирам, че давам съгласие на Осем Зони ЕООД, ЕИК 204144039, седалище и адрес на управление град Пловдив, бул. Македони 63, в качеството си на администратор да обработва моите лични данни във връзка със следната цел:
Пегистрация и участие в организирани логически игри, както и получаване на информация относно предстоящи оферти свързани с предлаганите услуги и продукти, с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и с цел контакт с клиентите по въпроси, свързани с клиентска програма и ползването на „бисквитка”.
Личните данни които предоставям са три имена, електронен адрес, телефон за контакт, IP адрес.
Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време, съобразно Образец на форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните – приложен. Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на дадено сега съгласие.
Подпис на субекта на данните:
Дата:
Получено от:……………………………………………………….        на……………………………………….
ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТ
ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ
ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА

 

2. Използване на уеб сайта
2.1 Уебсайтът www.osemzoni.com и цялата информация намираща се на негови поддомейни, наричани по-долу САЙТА, са собственост на Осем Зони ЕООД. Осем Зони ЕООД запазва правото да променя Общите условия за ползване и съдържанието на САЙТА по своя преценка и по всяко време и без предварително известие, като това ще се отразява своевременно в настоящите Общи условия.
2.2 Марките и логата ползвани САЙТА са собственост на Осем Зони ЕООД и не се разрешава използването им без писмено разрешение от Осем Зони ЕООД и се приема, че всяко подобно използване може да представлява нарушение на правата на притежателя.
2.3 Общите условия за ползване важат за всички посетители на САЙТА и следва да бъдат прочетени внимателно преди ползването му.
2.4 Осем Зони ЕООД полага максимални усилия да Ви предостави възможно точна информация на САЙТА.
2.5 САЙТЪТ е за Ваша лична и некомерсиална употреба, като не е разрешено да променяте, копирате, лицензирате, създавате производни произведения, прехвърляте или продавате информация, получена от този сайт.
2.6 Не е разрешено да свързвате или да използвате каквато и да е част от САЙТА с цел измама, незаконна дейност, клеветничество, вреда или обида на други лица.
2.7 САЙТЪТ може да съдържа връзки(hyperlinks) към други сайтове. Управлението на тези сайтове е извън контрола на Осем Зони ЕООД и Вие ги ползвате на собствена отговорност.
2.8 Осем Зони ЕООД  не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на САЙТА.
3. Допълнителни правила за безопасност на участниците 

3.1 Всеки играч ще бъде инструктиран преди играта и ще трябва да подпише декларация, че ще спазва правилата за игра в Стаята на загадките. 
3.2 След информиране за правилата на играта, подробно описани в декларацията за участие, всеки участва на собствена отговорност.
3.3 Осем Зони ЕООД не носи никаква лична или материална отговорност за щети претърпени от участниците по време на играта, в следствие на несъобразени действия, спрямо местоположение, архитектура, пъзели, загадки и т.н., от страна на играчите 
3.4 Осем Зони ЕООД не носи отговорност за личните вещи на участниците по време на играта.
3.5 Поради естеството на играта не са разрешени никакви снимки или записи (аудио и видео) на територията на Стаята и прилежащите и площи.
3.6 Посетителите се задължават да не разкриват никакви детайли от играта директно или индиректно.
3.7 Пъзелите, загадките и интериора в игралните помещения са собственост Осем Зони ЕООД и попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Осем Зони ЕООД има право да предяви финансови претенции към посетителите на Стаята на загадките за умишлено причинени щети или такива произтичащи от неправилното използване на елементи от играта. 
3.8 Хора под влиянието на алкохол, наркотици, или във видимо неадекватно, или с агресивно поведение  няма да бъдат допускани в Стаята на загадките и тяхната резервация ще се смята за отменена поради неявяване.
3.9 Не е разрешено да се внасят напитки и храни от възрастни и деца в обектите на Осем Зони ЕООД. Деца на възраст между 8 и 14 години могат да участват в игрите на Осем Зони ЕООД  само с възрастен придружител, който е упълномощен от родител подписал декларация  
3.10 Докато сте на територията на помещенията на Осем Зони ЕООД трябва да поддържате подходящи стандарти на поведение и да сътрудничите на нашите служители. 
3.11 По време на играта играчите са под видео и аудионаблюдение с цел гарантиране на сигурността и безопасността на играта, както и с цели, свързани с естеството на играта.
3.12 При устно съгласие на играчите, служител на Осем Зони ЕООД може да ги фотографира, видеозаснеме или запише на аудио запис. Тези материали са собственост на Осем Зони ЕООД  и могат да бъдат използвани за рекламни и промоционални цели по преценка на Осем Зони ЕООД. 
Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *